Wikivarum

Om strukturer (som orsak)

oktober 20, 2010
1 kommentar

Strukturer är mönstret som uppkommer efter att människor gjort sina val.

Om exempelvis 100 människor får välja mellan vaniljglass, chokladglass och nougatglass och majoriteten väljer vaniljglass medan färre gillar choklad och minst antal föredrar nougatglass då har vi en struktur som kan analyseras.

Men varför valde då människorna som de gjorde? Fanns det en struktur som gjorde de valde som de gjorde? Kan man säga det beror på strukturer att fler människor i exemplet valde vaniljglass? Givetvis inte, valet gjordes ju innan strukturen uppkom.

Valet var ju vad som skapade strukturen, inte tvärtom. Ett val kan alltså aldrig förklaras av strukturer. Att så sker i den offentliga debatten döljer att man inte kan besvara den egentliga frågan. Varför gjordes valet “in the first place”?

Vad detta handlar om är att korrelation (överensstämmelse) och kausalitet (orsakssamband) inte är samma sak.

Så här sammanfattas det hela av Professor Bo Rothstein i Statsvetenskaplig tidsskrift:

”Denna slags struktur-funktionalistiska förklaringar har emellertid sedan början av 1980-talet utsatts för en närmast förödande vetenskapsteoretisk kritik.”

”Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).”

”De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, bygger inte på en sådan metodologisk individualism utan istället på en funktionalistisk ide som bortser från de reellt agerande aktörernas motiv och intressen och de saknar därmed ett fundament på aktörsnivån som gör det möjligt att förstå och förklara varför aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena de ingår i”

Annonser

Publicerat i Strukturer